Ligjet sipas emrit

F
 • Falimentimin(05/L-083)
 • Faljen(2008/03-L-101)
 • Faljen e borxheve publike(05/L-043)
 • Faljen e borxheve publike, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.05/L-043(05/L-119)
 • Familje(2004/32)
 • Farërat(2003/5)
 • Fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera(2006/02-L68)
 • Festat zyrtare(2008/03-L064)
 • Filarmonia, Opera dhe Baleti(2006/02-L59)
 • Financat e pushtetit lokal(2008/03-L049)
 • Financat e pushtetit lokal, plotësim dhe ndryshim i ligjit nr.03/L-049(05/L-108)
 • financimin e programeve të veçanta të(2010/03-L-164)
 • financimin e subjekteve politike (2010/03-L-174)
 • Financimin e subjekteve politike, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr. 03-L-174(04/L-058)
 • Financimin e subjekteve politike, plotësim dhe ndryshim ii ligjit nr.03-L-174, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.04-L-058 (04/L-212)
 • Fondet pensionale të Kosovës(2011/04-L-101)
 • Fondet pensionale të Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjit 04/L-101,i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 04/L-115 dhe ligjin 04/L(05/L-116)
 • Fondet pensionale të Kosovës, ndryshimi (2012/04-L-168)
 • Fondin Pensional të Kosovës, ndryshim i Rregullores së UNMIK nr.2005/20 dhe 2001/35(2008/03-L-084)
 • Forcën e Sigurisë së Kosovës, ndryshim i Ligjit nr.03/L-046(2008/03-L-108)
 • Forcën së Sigurisë së Kosovës(2008/03-L-046)
 • Fshatin Hoçë e Madhe(2011/04-L-062)
 • Fshatin Zym i Hasit(04/L-196)
 • fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë(2009/03-L-145)