Ligjet sipas emrit

U
  • Ujërat(2004/24)
  • Ujërat e Kosovës(04/L-147)
  • Ujitjen e tokës bujqësore(2005/02-L-9)
  • Ujitjen e tokave bujqësore, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.02-L-9 (2010/03-L-198)
  • Ushqimi me qumësht gjiri(2006/02-L81)
  • Ushqimin (2009/03-L-016)