Ligjet sipas emrit

Rr
  • Rregullat e trafikut rrugor(05/L-088)
  • Rregullatorin e Energjisë(2010/03-L-185)
  • Rregullatorin e energjisë(05/L-084)
  • Rregullatorin e Energjisë, ndryshim i Ligjit nr.2004/9(2008/03-L080)
  • Rregullimin e shërbimeve të ujit(05/L-042)
  • Rregullimin e tokës(2011/04-L-040)
  • Rritjen e kuotës së Republikës së(2012/04-L-152)
  • Rrugë, ndryshi dhe plotësim i Ligjit nr.2003/11(2008/03-L-120)
  • Rrugët(2003/11)