Ligjet sipas emrit

P
 • Përbërjen e përkohshme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës(2008/03-L-123)
 • Përcaktimin e të drejtave dhe mbrojtjen e topografisë së qarqeve të integruara(2010/03-L-165)
 • Përdorim civil të eksplozivëve(04/L-022)
 • Përdorimin civil të eksplozivëve(2008/03-L-005)
 • Përdorimin dhe mbrojtjen e emblemës të Kryqit të Kuq, emblemave tjera dalluese dhe sinjaleve(2010/03-L-180)
 • Përdorimin e gjuhëve(2006/02-L-37)
 • Përfitimet e ish zyrtarëve të lartë(2008/03-L-001)
 • Përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjeve(2012/04-L-115)
 • Përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale(04/L-030)
 • Përgjimin e komunikimeve elektronike(05/L-030)
 • Përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme(2008/03-L-022)
 • Përkujdesjen ndaj kafshëve(2005/02-L-10)
 • Pagat e nëpunësve civil(2010/03-L-147)
 • Pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për Institucionet e autorizuara shtetërore për sig(2010/03-L-246)
 • pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për Institucionet e Autorizuara Shtetërore për sig(05/L-017)
 • Pajisjet nën presion(2006/02-L-103)
 • Parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes(2009/03-L-043)
 • Parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik(2010/03-L-166)
 • Parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit(04/L-218)
 • Parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive(05/L-075)
 • Parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik(2007/02-L-133)
 • Parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik(04/L-051)
 • Parandalimin e pastrimit të parave dhe parandalimin e financimit të terrorizmit, ndryshim i ligjit nr.03-L-196 (2012/04-L-178)
 • Parkun Kombëtar "Bjeshkët e Nemuna"(2011/04-L-086)
 • Parkun Kombëtar "Sharri"(2011/04-L-087)
 • Partneritet publiko privat(04/L-045)
 • Partneritet publiko-privat dhe koncesionet në infrastrukturë dhe procedurat për dhënien e tyre (2009/03-L-090)
 • Pasurimin e miellit(2012/04-L-114)
 • Patentë shoferi(05/L-064)
 • Patenta(04/L-029)
 • Patenta, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.04/L-029(05/L-039)
 • Patentim(2004/49)
 • Patentim, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2004/49(2006/02-L-100)
 • Përfitimin e ish zyrtarëve të lartë, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr. 03-L-001(04/L-038)
 • Pensionet e aftësisë së kufizuar(2003/23)
 • Pensionet e pjesëtarëve të TMK-së(2008/03-L-100)
 • Pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës(04/L-084)
 • Performancën energjetike në ndërtesa(05/L-101)
 • Personat e verbër(2011/04-L-092)
 • Personat e zhdukur(04/L-023)
 • Peshkataria dhe Akuakultura(2006/02-L85)
 • Pesticidet(2003/20)
 • Planifikim hapësinor(2003/14)
 • Planifikim hapësinor, ndryshim i Ligjit nr.2003/14(2008/03-L-106)
 • Planifikimin hapësinor(04/L-174)
 • Plehërat Artificiale(2003/10)
 • Policinë(2008/03-L-035)
 • Policinë(2011/04-L-076)
 • Presidentin e Republikës së Kosovës(2008/03-L-094)
 • Procedurën kontestimore(2008/03-L-006)
 • Procedurën kontestimore(2009/03-L-006)
 • Procedurën kontestimore, ndryshim dhe plotë(2012/04-L-118)
 • Procedurën përmbarimore(2012/04-L-139)
 • Procedura administrative(2005/02-L28)
 • Procedura e dhënjes së Koncesioneve(2005/02-L44)
 • Procedura jokontestimore(2008/03-L-007)
 • Procedurën e përgjithshme administrative(05/L-031)
 • Procedurën përmbarimore(2008/03-L-008)
 • Procedurën përmbarimore, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.04/L-139(05/L-118)
 • Prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit(04/L-041)
 • Produkte dhe pajisje medicinale(04/L-190)
 • Produktet biocide(2009/03-L-119)
 • Produktet e ndërtimit(2012/04-L-181)
 • Produktet e ndërtimit(2005/02-L14)
 • Produktet e pajisjet medicinale(2010/03-L-188)
 • Produktet medicinale dhe pajisjet medicinale(2003/26)
 • Produkteve për mbrojtjen e bimëve(2008/03-L-042)
 • Profesionet e rregulluara në Republikën e Kosovës(05/L-066)
 • Prokurimin publik në Kosovë(2003/17)
 • Prokurimin publik në Republikën e Kosovës(2010/03-L-241)
 • Prokurimin publik në Republikën e Kosovës(04/L-042)
 • Prokurimin publik në Republikën e Kosovës, ndryshim i Ligjit nr.04-L-042(04/L-237)
 • Prokurimin publik të Republikës së Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjit 04/L-042, të ndryshuar me ligjin 04/L-273 (05/L-068)
 • Prokurimin publik, ndryshim dhe plotësim i ligjit 04/L-042, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 04/L-237 dhe me ligjin 05/L-068(05/L-092)
 • Prokurimin publik, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2003/17(2007/02-L99)
 • Prokurimin publik, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.2003/17, të ndryshuar me ligjin nr. 02/ L-99(2009/03-L-158)
 • Prokurimin publik, ndryshimi i Ligjit nr.2003/17 me Rregullore te UNMIK(2007/20)
 • Prokurorin e Shtetit(2010/03-L-225)
 • Prokurorin e Shtetit, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03/L-225(05/L-034)
 • Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës(2008/03-L-052)
 • Pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale, ndryshimi i Rregullores së UNMIK (2008/03-L-079)
 • Pronësinë dhe të drejtat tjera sendore (2009/03-L-154)
 • Protokollin e Shtetit të Republikës së Kosovës(2009/03-L-132)
 • Protokollin e Shtetit të Republikës së Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03-L-132(2010/03-L-235)
 • Provimi i Jurisprudencës(2006/02-L40)
 • Provimi përfundimtar dhe provimin e maturës shtetë(2008/03-L-018)
 • Provimin e jurisprudencës(2012/04-L-141)
 • Provimin e Maturës Shtetërore(05/L-018)
 • Punës(2010/03-L-212)
 • Punëve të Jashtme(2008/03-L044)
 • Punimet nga metalet e çmuara(2012/04-L-154)
 • Pyjet(2003/3)
 • Pyjet (ndryshim)(2004/29)
 • Pyjet e Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2003/3(2010/03-L-153)