Vende të lira pune

KONKURS

Dokumenti i Aplikimit

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligjin nr. 03/L-149), Rregulloren 02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil dhe në pajtim me Rregullat statusore për shërbyesit civilë të Administratës së Kuvendit të Kosovës, Administrata e Kuvendit shpall:

KONKURS

Për plotësimin e pozitave, si vijon:


1.Pozita: Zyrtar i lartë për legjislacion
Referenca : DSL-01/2-14
Koeficienti : B/C 8.5
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Numri i kryerësve: 1(një)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor, zyrtari i lartë për legjislacion është përgjegjës për:

 •  planifikimin dhe menaxhimin e të gjitha punëve të Njësisë për harmonizim dhe përafrim ligjor,
   hartimin e deklaratës së pajtueshmërisë së projektligjit me legjislacionin e BE-së për projektligjet e propozuara nga Kuvendi i Kosovës;
 •  hartimin e raportit preliminar për verifikimin e deklaratës së Ministrisë të Integrimeve Evropiane për përafrimin e legjislacionit me "Acquis communautaire" dhe me standardet ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë, për të gjitha projektligjet e propozuara si dhe amendamentet e parashtruara nga komisionet parlamentare për shqyrtim në Kuvend,
 •  hartimin e raportit preliminar lidhur me standardizimin juridik nga aspekti i teknikës juridike, terminologjisë dhe metodologjisë unike për të gjitha projektligjet që propozohen për shqyrtim dhe miratim në Kuvend,
 •  ofrimin e mbështetjes për hartim të legjislacionit dhe për hartimin e amendamenteve përmes rekomandimeve të dhëna në raportin preliminar,
 •  zhvillimin e bashkëveprimeve me Zyrën ligjore të Qeverisë, me qëllim që të përmirësohet cilësia e projektligjeve të parashtruara,
 •  pjesëmarrjen në mbledhjet e komisioneve për të ofruar këshilla ligjore lidhur me raportin preliminar ose amendamentet e propozuara;
 •  sigurimin e saktësisë së harmonizimit të tekstit final të ligjit, duke përfshirë standardizimin formalo-juridik dhe gjuhësor dhe për përfshirjen e të gjitha amendamenteve që miratohen në seancë plenare, si dhe siguron/kontrollon që teksti i ligjit të jetë i formatizuar në të tri gjuhët;
 •  ofrimin e këshillave në përcjelljen e proceseve të integrimeve evropiane,
 • kryen edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e aktivitetit, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

 

Kualifikimi dhe përvoja:

 •  Diplomë fakulteti në lëmin e drejtësisë - Jurist i diplomuar / Titulli shkencor në të drejtën evropiane,
 •  Përvojë profesionale së paku 4 vjet në punët legjislative në institucione, duke përfshirë dhënien e ndihmës dhe të këshillave juridike,
 •  eksperiencë në punët ligjore dhe njohuri për punën e Kuvendit.

 

Shkathtësitë:

 •  shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përpilimit të dokumenteve të ndryshme,
 • aftësi për të hartuar dokumente ligjore, në mënyre të logjikshme, të qartë dhe koncize,
 • njohuri në procesin e integrimeve evropiane dhe në përafrimin e legjislacionit me legjislacionin e BE-së,
 •  shkathtësi të shkëlqyeshme për diskutime dhe komunikime,
 •  aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme,
 •  njohuri të mira pune me programet kompjuterike,
 •  njohja e gjuhës angleze e domosdoshme, ndërsa njohja edhe e ndonjë gjuhe tjetër është përparësi.

2. Pozita: Zyrtar i fushës në komisionin parlamentar
Referenca : DKP-01/9-13
Koeficienti : D-7
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Numri i kryerësve: 3 (tre )
Mbikëqyrësi: Koordinatori i komisionit

Detyrat dhe përgjegjësitë
Nën mbikëqyrjen e koordinatorit të Njësisë për mbështetjen e komisionit parlamentar, zyrtari i fushës është përgjegjës për:

 • të ndihmuar në dhënien e këshillave profesionale për legjislacionin që shqyrtohet në komision, lidhur me fushën përkatëse;
 •  dhënien e këshillave gojore dhe me shkrim për komisionin, lidhur me fushën përkatëse;
 •  të ndihmuar në hartimin e projektligjit dhe amendamenteve në projektligj, lidhur me fushën përkatëse;
 •  përgatitjen e draftit të raportit preliminar për pjesën normative të projektligjit, lidhur me fushën përkatëse;
 •  të ndihmuar në hartimin e procesverbaleve, raporteve me rekomandime dhe raporteve përfundimtare për projektligje, raporteve për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, raporteve për punën e organeve të pavarura dhe raporteve vjetore e fund-mandatore;
 •  shtypjen e ftesave, raporteve, procesverbaleve, dokumenteve informative dhe shkresave të komisioneve;
 •  krijimin dhe mirëmbajtjen e dosjeve, listave të kontaktit dhe regjistrave të komisioneve;
 •  pranimin dhe kontrollimin e korrespondencës, duke i bashkëngjitur kësaj informacionin e nevojshëm përkatës;
 •  kryen edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e aktivitetit, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja :

 •  Diplomë fakulteti në lëmin e drejtësisë, - Jurist i diplomuar / master i drejtësisë.
 •  Përvojë profesionale në legjislacionin e fushës në administratën shtetërore së paku 2 vjet, duke përfshirë dhënien e këshillave profesionale.

Shkathtësitë:

- të posedojë njohuri të shkëlqyeshme për hulumtime dhe analiza profesionale;
- të punojë në baza të paanshme politike dhe nën presion kohor;
- të ketë njohuri të shkëlqyeshme për komunikim me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare;
- njohja e gjuhës angleze është përparësi;
- të ketë aftësi të shkëlqyeshme për përdorimin e programeve të kompjuterit dhe internetit.

3. Pozita: Administrator i sistemit
Referenca : DTI-01/9-13
Koeficienti : C-8
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Numri i kryerësve: 1 (një )
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë


Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e drejtorit të Drejtorisë për TI, administratori i sistemit është përgjegjës për:

 •  krijimin, mirëmbajtjen dhe inventarizimin e gjithë rrjetit kompjuterik dhe të pajisjeve në rrjet;
 •  drafton dhe përditëson LAN/WAN dokumentacionin dhe proceset;
 •  propozon dhe integron teknologji të reja në sistemet ekzistuese, si dhe në qendrën e shënimeve ( Data center);
 •  instalon, konfiguron, përditëson dhe mirëmban software-et dhe hardware-in serverik;
   zgjidh probleme sistemore të nivelit të lartë;
 •  zëvendëson pajisjet hardware-ike të sistemeve dhe adreson problemet e sistemeve të TI-së;
 •  ndjek dhe azhurnon (përditëson) kapacitetin e sistemeve (CPU, memorie, hapësirë në disqe etj.) dhe raporton për çështje të kësaj natyre;
 •  instalon përditësime software-ike të software-it sistemor dhe moduleve të sigurisë, si dhe monitoron shenjat e keqpërdorimit dhe keqfunksionimit;
 •  bën vlerësimin, së bashku me kolegët e TI-së, lidhur me gjendjen e sistemeve të TI-së dhe propozon zgjidhje të reja, në mënyrë që të përmirësohet performansa e punës së sistemeve të TI-së.

Kualifikimi dhe përvoja:

 •  Arsimimi i lartë në lëmin e informatikës, inxhinieringut të sistemeve të TI- së,
 •  System engineer- MCITP: Enterprise Administrator certificate ose ekuivalente- e domosdoshme.
 •  së paku 3 vjet përvojë pune në inxhinieri të sistemeve të TI-së;
 •  njohja e gjuhës angleze e obliguar.

Shkathtësitë:
- shkathtësi të mira të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare dhe në gjuhën angleze, duke përfshirë aftësi për përpilimin e dokumenteve të ndryshme;
- shkathtësi të shkëlqyeshme për diskutime dhe komunikime;
- aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
- njohuri të avancuara pune në aplikacione të teknologjisë informative dhe të komunikimit.

4. Pozita: Lektor për gjuhën serbe
Referenca : DSHGJ-01/7-14
Koeficienti : C/8
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Numri i kryerësve: 1(një)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e Koordinatorit të Njësisë, lektori është përgjegjës për:

- lekturën e teksteve ligjore dhe akteve të tjera të Kuvendit në gjuhën serbe.
- lekturën e amendamenteve, kërkesave publike dhe shkresave të tjera për Kuvendin dhe organet e tij,
- lekturën e teksteve të përkthyera nga gjuha shqipe, angleze dhe turke në gjuhën serbe,
- lekturën e teksteve të spastruara ligjore në gjuhën serbe, të cilat i miraton Kuvendi,
- strukturën sintaksore dhe nivelin gjuhësor të teksteve ligjore dhe të amendamenteve që i miraton Kuvendi në gjuhë serbe,
- kryen edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e aktivitetit, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 •  Diplomë fakulteti në lëmin e gjuhës dhe letërsisë.
 •  Përvojë profesionale së paku 3 vjet, përvojë profesionale në punët e lekturës, korrekturës dhe përkthimit të legjislacionit në institucione.

 

Shkathtësitë:

- shkathtësi të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përkthimit të dokumenteve të ndryshme,
- njohuri të shkëlqyeshme drejtshkrimore dhe sintaksore të gjuhës serbe,
- aftësi organizative, gatishmëri dhe fleksibilitet për të punuar në mjedis shumetnik,
- aftësi për të përkthyer dokumente, në mënyre profesionale, të qartë dhe koncize,
- aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme,
- njohuri të mira pune me programet kompjuterike.


5. Pozita: Asistent Administrativ i Zyrës së Drejtorit
Referenca : DPA-01/7-14
Referenca : DPL-01/7-14
Koeficienti : E/6
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Numri i kryerësve: 2(dy)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme


Detyrat dhe Përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e drejtorit të përgjithshëm, nëpunësi administrativ përkujdeset për:

 •  evidentimin e kërkesave administrative, juridike e procedurale të adresuara drejtorit, si dhe agjendën e takimeve zyrtare,
 •  menaxhimin e korrespodencës, mirëmbajtjen e dokumenteve, të shënimeve dhe të regjistrave,
 •  përkujdesjen e punëve administrative, që i adresohen drejtorit;
 •  shumëzimin e materialeve dhe dokumenteve të ndryshme,
 •  mbajtjen e shënimeve të zyrës dhe dosjeve të referimit për çështje të ndryshme,
 •  kryerjen detyrave të tjera administrative, të parapara për Drejtorinë e Përgjithshme,
 •  mbajtjen e evidencës për ardhje-vajtjen e stafit - zyrtarëve në Drejtorinë e Përgjithshme;
 •  mbajtjen e shënimeve lidhur me shqyrtimin e kërkesave dhe menaxhimin e pajisjeve të punës,
 •  përgatitjen e shkresave për nevojat e Drejtorisë,
 •  Kryen edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e aktivitetit, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimet dhe përvoja:
- Arsimim i lartë në lëmin e drejtësisë, administratë publike,
- njohuri të punëve administrative ;
- së paku 1 vit përvojë pune në administratë
- njohuri të punës me kompjuter, si Word, DMS si dhe programet e tjera.
- aftësi për të hartuar informata, njoftime, ftesa, shkresa dhe korrespondenca të tjera.

Shkathtësitë:

- shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhët zyrtare,
- njohja e gjuhës angleze është përparësi.

 

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Administrata e Kuvendit ofron mundësi të barabarta punësimi dhe i mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë dhe të femrave. Politika e drejtë e punësimit të të gjitha komuniteteve të Kosovës, është zbatuar në strukturën e kuadrove të Administratës së Kuvendit.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t'i nënshtrohen testimit dhe intervistimit.
Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.

 

PROCEDURA E PARAQITJES

Formulari për konkurrim mund të nxirret nga Ueb-faqja e Kuvendit (htpp://www.assembly-kosova.org), ose mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit në Prishtinë (Rr. "Nëna Terezë", p.n.). Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvojën e punës dhe dy referenca. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara, si dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm.
Formulari për konkurrim mund të dorëzohet në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në Prishtinë (Rruga "Nëna Terezë" p.n.), ose me postë, si dhe në Drejtorinë e Personelit, zyra N - 217, kati II.
Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10490 dhe 038 200 10493.
Afati për konkurrim është prej 08.08.2014, deri më 22.08.2014, deri në orën 16:00.