Vende të lira pune

Për plotësimin e pozitave

Dokumenti i Aplikimit

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligjin nr. 03/L-149), Rregulloren 02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil dhe në pajtim me Rregullat statusore për shërbyesit civilë të Administratës së Kuvendit të Kosovës, Administrata e Kuvendit shpall:

          KONKURS

Për plotësimin e pozitave si vijon:

Pozita: Zyrtar i lartë për koordinim të donatorëve dhe marrëdhënie me shoqërinë civil
Referenca : ZSP-01/3-13
Shkalla: C-8
Numri i kryerësve: 1 (një)
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Mbikëqyrësi: Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit

 

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, zyrtar i lartë për Koordinim të Donatorëve dhe Marrëdhënie me Shoqërinë Civile është përgjegjës për:

• koordinimin e mbështetjes së ofruar nga donatorët ndërkombëtarë apo vendorë në dhënien e mbështetjes profesionale dhe teknike për Kuvendin dhe Administratën e Kuvendit;
• kujdeset që mbështetja e ofruar nga donatorët të mos duplifikohet;
• çdo tre (3) muaj organizon takimin e koordinimit të donatorëve në mbështetje të punës së Kuvendit, ku diskutohet për arritjet dhe ngecjet eventuale në realizimin e programit të paraparë ndërmjet donatorëve dhe Kuvendit;
• përgatitë Raport gjashtë (6) mujor për Kryesinë e Kuvendit, lidhur me punën e donatorëve në mbështetje të Kuvendit dhe Administratës së Kuvendit;
• çdo fillim viti, së bashku me udhëheqësit e Departamenteve, Drejtorin e Drejtorisë së Personelit dhe Njësitë tjera të Administratës së Kuvendit, koordinon dhe harton listën e nevojave për mbështetje nga donatorët;
• bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile, sidomos me ato të cilat e përcjellin punën e Kuvendit të Kosovës;
• shërben si pikë e kontaktit për organizatat e shoqërisë civile, për nevojat e trupave të punës së Kuvendit dhe mban kontakte të rregullta me këto organizata;
• administron bazën e të dhënave të shoqërisë civile të Kuvendit të Kosovës;
• monitoron pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile në punën e komisioneve të Kuvendit dhe i raporton çdo gjashtë (6) muaj Sekretarit të Kuvendit për nivelin e kësaj pjesëmarrje;
• sipas kërkesave, këshillon komisionet dhe stafin e komisioneve për praktikat e mira të konsultimeve me shoqërinë civile, përmes dëgjimeve publike;
• përgatitë listën e organizatave të shoqërisë civile sipas profilizimit dhe sipas kërkesës së tyre kujdeset qe të njëjtave organizata t'u jepet akreditimi për përcjelljen e punës së komisioneve përkatëse;
• njofton Sekretarin dhe Kryesinë e Kuvendit, lidhur me shqetësimet që kanë organizatat e shoqërisë civile për qasje në punën e Kuvendit dhe trupave të tij të punës, si dhe kujdeset që këtyre organizatave ti ofrohet qasje në dokumente dhe ligje, për aq sa është e parapare dhe e lejuar me Rregulloren e Kuvendit dhe me Platformën e Kuvendit për Dialog me Shoqërinë Civile;
• organizon aktivitete të përbashkëta, përfshirë këtu, tryeza të rrumbullakëta/takime ndërmjet Kuvendit/administratës së Kuvendit dhe shoqërisë civile si dhe kujdeset që konkluzionet e dala nga takimet në fjalë të gjejnë zbatim;
• kryen edhe punë të tjera lidhur me fushëveprimin e pozitës dhe zyrës.

Kualifikimi dhe përvoja:


- diplomë fakulteti në lëmin e drejtësisë - Jurist i diplomuar / master i drejtësisë, ose në shkencat shoqërore;
- njohuri të thella dhe të specializuara të fituara përmes shkollimit universitar, trajnimeve përkatëse;
- së paku tri (3) vite përvojë pune;
- njohja e gjuhës angleze e obligueshme;
- përparësi përvoja në bashkëpunim dhe bashkërendim të ndihmës së donatorëve.


Shkathtësitë:

- shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përpilimit të dokumenteve të ndryshme;
- aftësia për të punuar dhe komunikuar me autoritete të brendshme dhe të jashtme në nivel të
- njëjtë, të lartë ose më të ulët si dhe dhënia e këshillave në fushën përkatëse të përgjegjësisë;
- aftësi për të hartuar dokumente në mënyre të logjikshme, të qartë dhe koncize;
- Prirje për zgjidhjen e problemeve, për të vlerësuar faktorët relevantë dhe për të përdorur iniciativën për t'i përshtatur praktikat ekzistuese në situata dhe rrethana të reja;
- nivel të lartë personal dhe profesional të integritetit;
- shkathtësi të shkëlqyeshme për diskutim dhe komunikim;
- aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
- njohuri të mira pune me programet kompjuterike.

 

 

Pozita: Zyrtar i lartë për legjislacion
Referenca : DSL-01/3-13
Shkalla: B/C-8.5
Numri i kryerësve: dy (2)
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Mbikëqyrësi:Drejtori i Drejtorisë për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor


Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor, zyrtari i lartë për legjislacion është përgjegjës për:
• hartimin e deklaratës së pajtueshmërisë së projektligjit me legjislacionin e BE-së, për projektligjet e propozuara nga Kuvendi i Kosovës;
• hartimin e raportit preliminar për verifikimin e deklaratës së Ministrisë të Integrimeve Evropiane, për përafrimin e legjislacionit me "Acquis communautaire" dhe me standardet ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë, për të gjitha projektligjet e propozuara si dhe amendamentet e parashtruara nga komisionet parlamentare për shqyrtim në Kuvend;
• hartimin e raportit preliminar lidhur me standardizimin juridik nga aspekti i teknikës juridike, terminologjisë dhe metodologjisë unike për të gjitha projektligjet që propozohen për shqyrtim dhe miratim në Kuvend;
• ofrimin e mbështetjes për hartim të legjislacionit dhe për hartimin e amendamenteve përmes rekomandimeve të dhëna në raportin preliminar;
• zhvillimin e bashkëveprimeve me Zyrën Ligjore të Qeverisë, me qëllim që të përmirësohet cilësia e projektligjeve të parashtruara;
• pjesëmarrjen në mbledhjet e komisioneve për të ofruar këshilla ligjore lidhur me raportin preliminar ose amendamentet e propozuara;
• sigurimin e saktësisë së harmonizimit të tekstit final të ligjit, duke përfshire standardizimin formalo - juridik dhe gjuhësor dhe për përfshirjen e të gjitha amendamenteve që miratohen në seancë plenare si dhe siguron/kontrollon që teksti i ligjit të jetë i formatizuar në të tri gjuhët;
• ofrimin e këshillave në përcjelljen e proceseve të integrimeve evropiane;
• kryerjen e punëve tjera lidhur me fushëveprimin e Drejtorisë.

Kualifikimi dhe përvoja:

- diplomë fakulteti në lëmin e drejtësisë - Jurist i diplomuar / Titulli shkencor në të drejtën Evropiane;
- përvojë profesionale, së paku 4 vjet në punët legjislative në institucione me nivel dhe përgjegjësi të lartë, duke përfshirë dhënien e ndihmës dhe të këshillave juridike;
- eksperiencë në punët ligjore dhe të procedurave parlamentare.

 


Shkathtësitë:


- shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përpilimit të dokumenteve të ndryshme;
- aftësi për të hartuar dokumente ligjore, në mënyre të logjikshme, të qartë dhe koncize;
- njohuri në procesin e integrimeve Evropiane dhe në përafrimin e legjislacionit me legjislacionin e BE-së;
- shkathtësi të shkëlqyeshme për diskutim dhe komunikim;
- aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
- njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
- njohja e gjuhës angleze e domosdoshme si dhe njohja e ndonjë gjuhe tjetër është përparësi.

 

Pozita: Përkthyes nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas
Referenca : DSHGJ-01/3-13
Shkalla: C-8
Numri i kryerësve: dy (2)
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Gjuhësore

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e drejtorit të Drejtorisë për Shërbime Gjuhësore, përkthyesi është përgjegjës për:
• përkthimin me shkrim nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas të të gjitha materialeve të Kuvendit dhe organeve të tij;
• përkthimin simultan dhe konsekutiv nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas në seanca plenare të Kuvendit, mbledhjet e Kryesisë, mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe dëgjimet publike;
• përkthimin e shkresave, kërkesave publike dhe parashtresave, që i drejtohen Kryesisë dhe komisioneve parlamentare të Kuvendi, për nevoja të Kryesisë dhe të komisioneve përkatëse;
• përkthimin simultan dhe konsekutiv (shqip-serbisht-shqip) në konferenca, takime dhe grupe punuese të tjera, si dhe ndihmon në formulimin gjuhësor të fjalimeve në të dy gjuhët (shqip dhe serbisht);
• kryerjen edhe të punëve të tjera nga fushëveprimi i Drejtorisë.

Kualifikimi dhe përvoja:

- diplomë fakulteti në lëmin e gjuhës dhe letërsisë shqipe;
- përvojë profesionale së paku 3 vjet në përkthim të legjislacionit në institucione.

Shkathtësitë:

- shkathtësi të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përkthimit të dokumenteve të ndryshme;
- aftësi për të përkthyer dokumente, në mënyre profesionale, të qartë dhe koncize;
- aftësi organizative, gatishmëri dhe fleksibilitet për të punuar në mjedis shumetnik;
- aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
- njohuri të mira pune me programet kompjuterike.

 

Pozita: Asistent administrativ
Referenca : DPMN-01/3-13
Shkalla: E-6
Numri i kryerësve: një (1)
Angazhimi: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë për Protokoll dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Detyrat dhe përgjegjësitë :

Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të Drejtorit të Drejtorisë për Protokoll dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Asistenti/ja administrative, është përgjegjës për :

• menaxhimin e kërkesave administrative dhe protokollare;
• mbajtjen e kontakteve me përfaqësuesit e lëmenjve tjerë të punës në institucion dhe me publikun, duke përfshirë ndihmën dhe dhënien e këshillave në fushat administrative dhe teknike;
• mbajtjen e evidencës për kërkesat, informatat e pranuara, takimet, mbledhjet, menaxhim të korrespodencës, dhe në kohë njofton drejtorin e Drejtorisë,
• administrim, protokollim dhe ruajtjen e dokumenteve, shënimeve, dhe regjistrave si dhe të raportojë për punën dhe aktivitetet e Drejtorisë,
• mbajtjen e shënimeve për kërkesat për furnizim me material për zyra dhe me materiale të tjera të punës;
• kryen detyra të tjera sipas kërkesave të vendit të punës.

Kualifikimet dhe përvoja:

- Shkollimi nivelit bachelor dhe trajnime të specializuara në fushën përkatëse dhe përvojë
relevante, së paku dy (2) vite
- Përvojë pune në çështjet tekniko-administrative

Shkathtësitë:

- I/e aftë për të komunikuar mirë me shkrim dhe në të folur në gjuhët zyrtare dhe anglisht;
- Aftësinë e dëshmuar për hartimin e raporteve dhe për korrespondencë;
- Njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
- Aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme.

  

 


INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Administrata e Kuvendit ofron mundësi të barabarta punësimi dhe i mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë dhe të femrave. Politika e drejtë e punësimit të të gjitha komuniteteve të Kosovës, është zbatuar në strukturën e kuadrove të Administratës së Kuvendit.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t'i nënshtrohen testimit dhe intervistimit.
Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.

 

PROCEDURA E PARAQITJES

Formulari për konkurrim mund të nxirret nga ueb-faqja e Kuvendit (htpp://www.assembly-kosova.org), ose mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit në Prishtinë (Rr. "Nëna Terezë ", p. n.). Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvojën e punës dhe dy referenca. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara, si dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm.
Kërkesa mund të dorëzohet në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në Prishtinë (Rruga ``Nëna Terezë`` p. n.), ose me postë, si dhe në Drejtorinë e Personelit nr. N -217, kati II.
Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10490 dhe 038 200 10493.
Afati për konkurrim është prej 02.03.2013, deri më 18.03.2013, deri në orën 16:00.
.