Vende të lira pune

Për plotësimin e vendit të punës

Dokumenti i Aplikimit

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligjin nr.03/L-149) dhe në pajtim me Rregullat statusore për shërbyesit civil të Administratës së Kuvendit të Kosovës, Administrata e Kuvendit shpall:

                               KONKURS

Pozita: Menaxher/e i/e zyrës së Seretarit

Numri i kryerësve: Një (1)

Shkalla/Niveli: D – 7.5

Angazhimi : Me kohë të caktuar si zëvendësim i nëpunëses në pushim të lehonisë

Mbikëqyrësi: Sekretari i Kuvendit

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e sekretarit të Kuvendit, menaxheri i zyrës është përgjegjës për:
• evidentimin e kërkesave administrative dhe procedurale të adresuara sekretarit,
• mbajtjen e agjendës se takimeve zyrtare,
• menaxhimin e korrespodencës, mirëmbajtjen e dokumenteve, shënimeve dhe të regjistrave,
• të njoftuar sekretarin për agjendën e takimeve të komisioneve parlamentare, Kryesisë dhe seancës plenare,
• përkujdesjen e punëve administrative që i adresohen sekretarit;
• shumëzimin e materialeve dhe dokumenteve të ndryshme,
• mbajtjen shënimeve të zyrës dhe dosjet e referimit për çështje të ndryshme,
• përgatitjen e dokumenteve për punën e zyrës,
• kryerjen edhe të punëve tjera lidhur me fushëveprimin e zyrës.

Kualifikimet dhe përvoja:

- shkolla e larte ose e mesme administrative me përvojë relevante,
- njohuri të plotë të procedurave të administratës dhe sekretarisë së zyrës;
- njohuri të punës me kompjuterit si Word, DMS si dhe programet e tjera. - aftësi për të hartuar informatë, njoftime, ftesa
, shkresa dhe korrespondencë tjetër,

Shkathtësitë:

- shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhët zyrtare,
- njohja e gjuhës angleze është përparësi.


INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Administrata e Kuvendit ofron mundësi të barabarta punësimi dhe i mirëpret edhe kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve joshumicë dhe të femrave. Politika e drejtë e punësimit të të gjitha komuniteteve të Kosovës është zbatuar në strukturën e kuadrove të administratës së Kuvendit. 
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’u nënshtrohen testimit dhe intervistimit.
Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Formulari për konkurrim mund të nxirret nga faqja e internetit e Kuvendit (htpp://www.assembly-kosova.org) ose mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit në Prishtinë (rr. “Nëna Terezë ”, p.n.). Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me dëshminë për kualifikimin shkollor, për specializimin, për kurset e ndjekura, për përvojën e punës dhe dy referenca. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara, si dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm.

Kërkesa mund të dorëzohet në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në Prishtinë (rruga ``Nëna Terezë`` p.n.) ose me postë, si dhe në Zyrën e Personelit nr .N -217, kati II.

Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10490 dhe 038 200 10493.

Afati për konkurrim është prej 19 janar, deri më 26 janar 2011, deri në orën 16:00.