Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës/ Drejtoria e Personelit, në bazë të nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit, sipas konkursit të shpallur me 30 maj 2019 deri më 13 qershor 2019, si vijon:


Pozita: Zyrtar i lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën serbe

Referencë: DSHJPL -KRK/916

Emri i kandidatit të suksesshëm: Armend Miftari 83.4 pikë.