Vende të lira pune

KONKURS

Dokumenti i Aplikimit

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligjin Nr. 03/L-149), Rregulloren Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe Rregulloren për Organizimin dhe Përgjegjësitë e Administratës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës shpall:

KONKURS

Për plotësimin e këtyre pozitave:


1. Pozita: Këshilltar Juridik
Koeficienti : 9
Kategoria Funksionale : NP-3
Grada : 8
Lloji i Pozitës: E karrierës, orari i plotë
Referenca : DSHJPL -KRK/910
Numri i kryerësve: 7 (shtatë)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të
legjislacionit

Qëllimi i vendit të punës:

Këshilltari Juridik është përgjegjës për procesin e shqyrtimit të projektligjit nga parashtrimi deri në publikimin e ligjit në Gazetën Zyrtare dhe në rast të nismës legjislative nga komisioni parlamentar, ofron mbështetje profesionale për komisionin përkatës për hartimin e projektligjit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

1. Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të legjislacionit,
Këshilltari Juridik, është përgjegjës për:

a. Procesin e shqyrtimit të projektligjit nga parashtrimi deri në publikimin e ligjit në Gazetën Zyrtare;
b. Përgatitjen e raportit me shkrim lidhur me:
i. Përmbajtjen e projektligjit;
ii. Harmonizimin e projektligjit me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi;
iii. Verifikimin e deklaratës së Ministrisë të Integrimeve Evropiane për përafrimin e legjislacionit me "Acquis";
iv. Verifikimin e tabelave të përputhshmërisë të proceduara nga Ministritë e linjës;
v. Standardizimin juridik nga aspekti i teknikës juridike, terminologjisë dhe metodologjisë unike për të gjitha projektligjet që propozohen për shqyrtim dhe miratim në Kuvend;
c. Hartimin e deklaratës së përafrimit të projektligjit me "Acquis" për projektligjet e propozuara nga Kuvendi;
d. Mbështetjen profesionale për komisionin parlamentar, grupin punues gjatë shqyrtimit të projektligjit, hartimit të amendamenteve dhe të raportit përfundimtar për projektligjin për seancë plenare;
e. Prezantimin e raportit në komisionin përkatës parlamentar;
f. Përcjelljen e shqyrtimit të projektligjit në lexim të parë, në seancën plenare;
g. Përgatitjen e këshillave ligjore dhe për përgatitjen e amendamenteve për projektligj;
h. Përcjelljen e shqyrtimit të amendamenteve të propozuara nga komisioni funksional në komisionet e përhershme;
i. Përcjelljen e procesit të shqyrtimit të amendamenteve gjatë leximit të dytë në seancë plenare;
j. Përgatitjen e tekstit përfundimtar të projektligjit për miratim, pas miratimit të amendamenteve në seancë plenare, dhe evidenton amendamentet eventuale të cilat procedohen për miratim në seancë plenare, përmes komisionit përkatës;
k. Përgatitjen e tekstit të ligjit dhe shkresën përcjellëse për shpallje nga Presidenti i Republikës së Kosovës;
l. Procedimin e ligjit për publikim në Gazetën Zyrtare;
m. Publikimin e ligjit në Web-faqen e Kuvendit;
n. Ofrimin e opinioneve ligjore me kërkesë të organeve të Kuvendit;
o. Bashkëpunimin me Divizionin për Përfaqësim-Ministria e Drejtësisë, për përfaqësimin e
Kuvendit të Republikës së Kosovës në kontestet gjyqësore.


2. Në rast të nismës legjislative nga komisioni parlamentar, ofron mbështetje profesionale për komisionin përkatës për hartimin e projektligjit.

3. Kryen edhe punë tjera nga fushëveprimi i Drejtorisë, sipas kërkesës së drejtorit të Drejtorisë.


Kualifikimi, përvoja dhe shkathtësitë:

• Diplomë fakulteti në lëmin e drejtësisë - Jurist i diplomuar ose master i drejtësisë. Titulli shkencor në të drejtën Evropiane, është përparësi.
• Përvojë profesionale së paku 4 vjet, në fushën e hartimit dhe analizës së legjislacionit, duke përfshirë dhënien e këshillave juridike;
• Eksperiencë për procedurat parlamentare;
• Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare;
• Njohuri për procesin e integrimeve Evropiane dhe në përafrimin e legjislacionit me legjislacionin e BE-së;
• Aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
• Njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
• Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme si dhe njohja e ndonjë gjuhe tjetër është përparësi.

 

2. Pozita: Zyrtar i lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën serbe
Koeficienti : 8
Kategoria Funksionale : NP-3
Grada : 8
Lloji i Pozitës: E karrierës, orari i plotë
Referenca : DSHJPL -KRK/916
Numri i kryerësve: 1 (një)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të
legjislacionit

Qëllimi i vendit të punës:

Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të legjislacionit, zyrtari është përgjegjës për analizimin e çdo projektligji të proceduar në Kuvend në aspektin e harmonizimit gjuhësor shqip-serbisht-shqip.

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të legjislacionit, zyrtari është përgjegjës për:
a. Analizimin e çdo projektligji të proceduar në Kuvend në aspektin e harmonizimit gjuhësor shqip-serbisht-shqip;
b. Përgatitjen e raportit preliminar, në bashkëpunim me Këshilltarin Juridik, lidhur me shpërputhjet gjuhësore dhe gramatikore, te formuluara si sugjerime dhe udhëzime për procedim të mëtejmë në komisionet parlamentare;
c. Harmonizimin e tekstit final të ligjit, duke bërë standardizimin formalo-juridik dhe gjuhësor;
d. Ndërmerr të gjitha veprimet për përfshirjen e të gjitha amendamenteve që miratohen në seancë plenare;
e. Sigurimin/ kontrollimin e tekstit të ligjit në gjuhen serbe të jetë unik me tekstin ne gjuhën shqipe;
f. Lekturimin dhe korrekturën e tekstit të ligjit në gjuhën serbe të miratuar në Kuvend;

2. Kryen edhe punë të tjera nga fushëveprimi i Drejtorisë, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

• Diplomë fakulteti/master në lëmin e gjuhës dhe letërsisë shqipe,drejtësi;
• Përvojë profesionale së paku 3 vjet në lekturë dhe përkthim të legjislacionit në institucione.
Shkathtësitë:
- Shkathtësi të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përkthimit të dokumenteve të ndryshme;
- Njohuri për të përkthyer dokumente ligjore, në mënyre të logjikshme, të qartë dhe koncize;
- Aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
- Njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
- Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe serbe.


INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Administrata e Kuvendit afron mundësi të barabarta punësimi dhe i mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve joshumicë dhe të femrave. Politika e drejtë e punësimit të të gjitha komuniteteve të Kosovës, është zbatuar në strukturën e kuadrove të Administratës së Kuvendit.
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t'i nënshtrohen testimit dhe intervistimit.
Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.


PROCEDURA E KONKURRIMIT

Formulari për konkurrim mund të nxirret nga Ueb-faqja e Kuvendit (http://www.assembly-kosova.org), ose mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës në Prishtinë (Rr. "Nëna Terezë", p.n.).Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvojën e punës, kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës dhe dy referenca.
Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara, si dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm.
Formulari për konkurrim mund të dorëzohet në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në Prishtinë (Rruga "Nëna Terezë" p.n.), ose me postë, si dhe në Drejtorinë e Personelit, zyra N - 217, kati II.
Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10494 dhe 038 200 10490.

Afati për konkurrim është prej 23.10.2018, deri më 06.11.2018, deri në orën 16:00.