Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e brendshëm- shpalljen për avancim, të datës 7 shtator 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Drejtor i Drejtorisë së Personelit

 

Referencë: DP-KRK/320

 

Numri i aplikacionit: 5

 

Emri dhe Mbiemri: Miradije Haziraj

 

Pikët përgjithshme të fituara: 90.4

 


Drejtoria e Personelit