Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e brendshëm- shpalljen për avancim, të datës 8 shtator 2017, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Drejtor i Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun

Referencë: DMMP-KRK/200

Numri i aplikacionit: 9

Emri dhe Mbiemri: Musli Krasniqi

Pikët përgjithshme të
fituara: 86.4