Vende të lira pune

NJOFTIM LIDHUR ME REZULTATIN PËRFUNDIMTAR

Drejtoria e Personelit njofton se Komisionet Përzgjedhëse të Shërbimit Civil (KPSHC) për zhvillimin e procedurës së rekrutimit, sipas konkursit për personat me aftësi të kufizuar për pozitat: zyrtar administrativ DPMN 01/10-16, asistent administrativ teknik DSHT 01/10-16, asistent administrativ DMMP 01/10-16, dhe asistent administrativ DÇP 01/10-16, pas përfundimit të intervistës rekomandojnë emërimin e kandidatëve në pozitat si vijon :

 


1. Donika Hoti, zyrtare administrative, DPMN 01/10-16;
2. Asllan Canolli, asistent administrativ, DMMP 01/10-16;
3. Bujar Morina, asistent administrativ, DÇP 01/10-16;
4. Faton Parduzi, asistent administrativ teknik, DSHT 01/10-16.


Të gjithë kandidatët janë njoftuar lidhur me rezultatin e intervistës dhe procedurat e rekrutimit, ndërsa për informata të tjera mund të paraqiteni në tel: 038 200 10 493 ose të paraqiteni në Drejtorinë e Personelit, ndërtesa e Kuvendit të Republikës Kosovës , kati II, zyra nr. 217.