Ligjet sipas emrit

E
 • Edukimi parashkollor(2006/02-L52)
 • Efiçiencën e energjisë(04/L-016)
 • Ekzekutimin e sanksioneve penale (2010/03-L-191)
 • Ekzekutimin e sanksioneve penale(04/L-149)
 • Ekzekutimin e sanksioneve penale, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.04/L-149 (05/L-129)
 • Emrin personal(2007/02-L-118)
 • Energjinë(2004/8)
 • Energjinë (2010/03-L-184)
 • Energjinë(05/L-081)
 • Energjinë Elektrike(2004/10)
 • Energjinë elektrike(2010/03-L-201)
 • Energjinë elektrike(05/L-085)
 • Energjinë termike(05/L-052)
 • Evidenca e Ligjeve()