Ligjet sipas emrit

T
 • Taksën e akomodimit nё objekte hoteliere e turistike(2008/03-L-027)
 • Taksën rrugore dhe ekologjike të automje(2012/04-L-117)
 • Tarifat e veçanta të akcizës për prodhimin fillestar dhe prodhimin e vogël të produkteve alkoolike të prodhuara n(04/L-185)
 • Tatimin e normës së akcizës në Kosovë(2008/03-L-112)
 • Tatimin e normës së akcizës në Kosovë, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 03/L-112(2010/03-L-220)
 • Tatimin mbi vlerën e shtuar(2008/03-L-114)
 • Tatimin mbi vlerën e shtuar(2009/03-L-146)
 • Tatimin mbi vlerën e shtuar(05/L-037)
 • Tatimin mbi vlerën e shtuar, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-146 (2012/04-L-108)
 • Tatimin mbi vlerën e shtuar, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03/L-146(2010/03-L-197)
 • Tatimin në pronën e paluajtëshme, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-204(2011/04-L-100)
 • Tatimin në pronën e paluajtshme(2003/8)
 • Tatimin në pronën e paluajtshme (2010/03-L-204)
 • Tatimin në të ardhura të korporatave(2008/03-L-113)
 • Tatimin në të ardhurat e korporatave(2009/03-L-162)
 • Tatimin në të ardhurat e korporatave(05/L-029)
 • Tatimin në të ardhurat e korporatave, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-162(2011/04-L-103)
 • Tatimin në të ardhurat individuale(2008/03-L-115)
 • Tatimin në të ardhurat personale(2009/03-L-161)
 • Tatimin në të ardhurat personale(05/L-028)
 • Tatimin në të ardhurat personale, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-161(2011/04-L-104)
 • Teatrin(2005/02-L-12)
 • Teatrot(2011/04-L-106)
 • Telekomunikacioni(2002/7)
 • Telekomunikacionin, ndryshimin e Rregullores së UNMIK nr.2003/16(2008/03-L-085)
 • Tokat bujqësore(2005/02-L-26)
 • Trajtimin e ndërtimeve pa leje(04/L-188)
 • Transfuzion e gjakut(2007/02-L101)
 • Transplantimin e indeve dhe qelizave(04/L-192)
 • Transportin e mallrave të rrezikshme(2004/6)
 • Transportin rrugor(2004/1)
 • Transportin rrugor(2012/04-L-179)
 • Trashëgiminë(2004/26)
 • Trashëgiminë kulturore(2006/02-L-88)
 • Tregti me jashtë, aktivitetet(2002/6)
 • Tregti me jashtë(04/L-048)
 • Tregti me naftë dhe derivate të naftës(2004/5)
 • Tregtinë e brendshme(2004/18)
 • Tregtinë e brendshme, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.2004/18(04/L-005)
 • Tregtinë e mallrave strategjike(2010/03-L-232)
 • Tregtinë me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2004/5 (2009/03-L-138)
 • Tregtinë e mallrave strategjike(04/L-198)
 • Treguesit gjeografik dhe për emërtimet e origjinës(05/L-051)
 • Treguesit gjeografik dhe për emërtimet e origjinës(2012/04-L-187)
 • Trepçën(05/L-120)
 • Tubime publike(2009/03-L-118)
 • Turizmin(2012/04-L-176)
 • Turizmin dhe shërbimet turistike(2010/03-L-168)