Ligjet sipas emrit

Sh
 • Shëndetësi(2012/04-L-125)
 • Shëndetësi publike(2007/02-L-78)
 • Shëndetësinë(2004/4)
 • Shëndetësinë, ndryshim dhe potësim i Ligjit për shëndetësi(2008/03-L-124)
 • Shëndetin mendor(05/L-025)
 • Shëndetin riprodhues(2006/02-L76)
 • Shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural(2011/04-L-074)
 • Shërbime sociale dhe familjare, ndryshim dhe (2011/04-L-081)
 • Shërbimet e shoqërisë informatike(2011/04-L-094)
 • Shërbimet postare(2010/03-L-173)
 • Shërbimet private të sigurisë(04/L-004)
 • Shërbimin civil të Republikës së Kosovës(2010/03-L-149)
 • Shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës(2008/03-L-122)
 • Shërbimin gjeologjik të Kosovës(04/L-232)
 • Shërbimin konsullor të misioneve diplomatike dhe konsullore të Republikës së Kosovës(2008/03-L-125)
 • Shërbimin mjekësor emergjent(05/L-024)
 • Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës(2008/03-L-082)
 • Shërbime(05/L-130)
 • Shërbimet e shoqërisë informatike(2005/02-L23)
 • Shërbimet Postare(2003/37)
 • Shërbimet sociale dhe familjare(2005/02-L17)
 • Shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave në bashkëpronësi (2009/03-L-091)
 • Shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore(2011/04-L-061)
 • Shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.04-L-061(04/L-247)
 • Shoqëritë tregtare, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.02-L-123(04/L-006)
 • Shoqëritë tregtare(2007/02/L-123)
 • Shpërbërje e Trupave Mbrojtëse të Kosovës(2008/03-L083)
 • Shpronësimin e pronës së paluajtshme (2009/03-L-139)
 • Shpronësimin e pronës së paluajtshme(2010/03-L-139)
 • Shpronësimin e pronës së paluajtshme, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 03/L-139(2010/03-L-205)
 • Shtetësinë e Kosovës(2008/03-L-034)
 • Shtetësinë e Kosovës(04/L-215)
 • Shtetësinë e Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-034(04/L-059)