Ligjet sipas emrit

Q
  • Qasje në dokumente publike(2010/03-L-215)
  • Qasjen në dokumentet zyrtare(2003/12)
  • Qendrën Historike të Prizrenit(2011/04-L-066)