Ligjet sipas emrit

N
 • Naftë dhe derivatet e saj, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.2004/5(2006/02-L-89)
 • Ndërmarrjet publike(2008/03-L087)
 • Ndërmarrjet publike, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03/L-087(05/L-009)
 • Ndërmarrjet publike, ndryshim dhe plotësm i ligjit nr.03-L-087(2012/04-L-111)
 • Ndërmjetësim(2008/03-L-057)
 • Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi(2012/04-L-134)
 • Ndërtim(2012/04-L-110)
 • Ndërtimin(2004/15)
 • ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit(05/L-002)
 • Ndërprerje e shtatzënisë(2008/03-L-110)
 • Ndihmë juridike falas(2011/04-L-017)
 • Ndihmën e skemës sociale në Kosovë(2003/15)
 • Ndihmën shtetërore(04/L-024)
 • Ndihmën shtetërore(05/L-100)
 • Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kufijtë...(2008/03-L-089)
 • Ngrohje qendrore(2008/03-L-116)
 • Nisma legjislaive(04/L-025)
 • Noterinë, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-010(04/L-002)
 • Noterinë(2008/03-L-010)