Ligjet sipas emrit

K
 • Kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit(04/L-039)
 • Kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.02/L-20(2009/03-L-092)
 • Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës(2010/03-L-192)
 • Këshillin e sigurisë së Kosovës(2008/03-L-050)
 • Këshillin ekonomiko-social(04/L-008)
 • Këshillin Gjyqësor të Kosovës(2010/03-L-223)
 • Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03/L-223(05/L-033)
 • Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03/L-223, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr.05/L-0(05/L-094)
 • Këshillin Prokurorial të Kosovës(2010/03-L-224)
 • Këshillin Prokurorial të Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03/L-224(05/L-035)
 • Kadastër(04/L-013)
 • Kadastrin(2003/25)
 • Kadastrin, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2003/25(2007/02-L-96)
 • Kamatë-vonesat në transaksionet tregtare(05/L-110)
 • Kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konf(2005/02-L20)
 • Kimikate(2007/02-L116)
 • Kimikate(04/L-197)
 • Kinematografia(2004/22)
 • Klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë(2010/03-L-178)
 • Kodi doganor dhe akcizat(2008/03-L-109)
 • Kodi i drejtësisë për të mitur(2010/03-L-193)
 • Kodi i procedurës penale(2012/04-L-123)
 • Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, ndryshim plotësim(2008/03-L-003)
 • Kodi Penal i Kosovës, ndryshim plotësim(2008/03-L-002)
 • Kodi penal i Republikës së Kosovës(2011/04-L-082)
 • Kodi Penal, ndryshim dhe plotësim i Kodit Penal nr.04-L-082(2012/04-L-129)
 • Kodit doganor dhe akcizave, ndryshim dhe plotesim (2011/04-L-099)
 • Komisionin e Pavarur për Media dhe Transmetim(2005/02-L-15)
 • Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale në Kosovës, ndryshimi i Rregullores së UNMIK nr.2005/2(2008/03-L-081)
 • Komisionin e Pavarur të Mediave(2011/04-L-044)
 • Kompensimin e viktimave të krimit(05/L-036)
 • Kompetencat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it(2008/03-L-053)
 • Kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pas(2012/04-L-140)
 • Kompleksi Përkujtimor “Adem Jashari” në Prekaz-Me(2004/39)
 • Komponentin rezervë të Forcës së Sigurisë së Kosovës(2010/03-L-213)
 • Komunikimet elektronike(2011/04-L-109)
 • konfliktet administrative(2010/03-L-202)
 • Konkurrenca(2004/36)
 • Konsumatori(2004/17)
 • Kontabilitet, raportim financiar dhe auditim(04/L-014)
 • Kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror(2011/04-L-072)
 • Kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetrorë, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 04-L-072(04/L-214)
 • Kontrollin e duhanit(2012/04-L-156)
 • Kooperativat Bujqësore(2003/9)
 • Kooperativat e bujqëve, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2003/9(2008/03-L-004)
 • Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës(2010/03-L-179)
 • Kualifikimet kombëtare(2008/03-L-060)
 • Kufijtë administrativ komunal(2008/03-L041)
 • Kujdesi shëndetësor(2004/38)
 • Kujdesi shëndetësor emergjent(2006/02-L50)
 • Kundër korrupcionit(2004/34)
 • Kundër shpifjes dhe fyerjes(2006/02-L-65)
 • Kundërvajtje(05/L-087)