Ligjet sipas emrit

B
 • Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës(2008/03-L-074)
 • Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës(2010/03-L-209)
 • Bankat, institucionet mikrofinanciare dhe instituc(2011/04-L-093)
 • Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03/L-209 (05/L-150)
 • Barazi gjinore(05/L-020)
 • Barazia Gjinore(2004/2)
 • Barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekus(2007/02-L128)
 • Bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale(04/L-031)
 • Bashkëpunim ndërkomunal(04/L-010)
 • Bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale(04/L-213)
 • Bashkëpunim ndërmjet autoriteteve të përfshira në menaxhimin e integruar të kufirit(04/L-216)
 • Bibliotekat(2003/6)
 • Bibliotekat(2011/04-L-097)
 • Blegtorinë(2004/33)
 • Blegtorinë(2013/04-L-191)
 • Blegtorinë e Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2004/33(2010/03-L-243)
 • Bletari(2007/02-L111)
 • Borxhet publike(2009/03-L-175)
 • Botimi i teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lek(2006/02-L67)
 • Bujqësi organike(2007/02-L-122)
 • Bujqësi organike(2011/04-L-085)
 • Bujqësinë dhe zhvillimin rural (2009/03-L-098)
 • Bujqësinë dhe zhvillimin rural, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-098(2011/04-L-090)
 • Buxhetin e konsoliduar të Kosovës për vitin 2005(2005/02-L-13)
 • Buxhetin e konsoliduar të Kosovës për vitin 2008, ndryshim i Rregullores së UNMIK nr.2008/13(2008/03-L-088)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012(2011/04-L-079)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr. 04-L-079 (2012/04-L-128)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013(2012/04-L-165)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014(04/L-233)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015(05/L-001)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016, plotësim dhe ndryshim i Ligjit nr.05/L-071(05/L-109)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017(05/L-125)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.05/-L-001(05/L-046)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovëspër vitin 2016(05/L-071)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011(04/L-001)
 • Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.04-L-165(04/L-201)